KEHOPSYKOTERAPIASTA


Kehopsykoterapia tarkoittaa eri puolilla maailmaa hieman erityyppistä yhdistelmää kehon ja mielen yhteyttä pohtivia psykoterapiasuuntauksia. Itse käyttämässäni kehopsykoterapian sovellutuksessa näkyy

- luonneanalyyttinen, psykodynaaminen kehopsykoterapia

- kehollis-kognitiivinen psykoterapia

- uskontotieteellinen ihmiskuva


Olen valmistunut ylemmän erityistason psykoterapeutiksi vuonna 2007. Tuon koulutuksen lisäksi olen opiskellut ja käytän työssäni myös tanssiterapiaa ja monia muita kehollisia tekniikoita. Tekemässäni kehopsykoterapiassa näkyy näiden lisäksi kuitenkin myös uskontotieteellinen ulottuvuus. Valmistuin teologian maisteriksi Helsingin Yliopistosta vuonna 1991, pääaineenani uskontotiede. Lopputyöni teologian maisteriksi tein hengellisestä väkivallasta ja uskonnollisesta ryhmästä irtautumisen prosessista. Noista ajoista asti olen pohtinut ja yrittänyt ymmärtää niitä elementtejä, jotka uskonnoissa toisaalta tervehdyttävät ja toisaalta sairastuttavat ihmistä.


LUONNEANALYYTTINEN KEHOPSYKOTERAPIA on nimitys Sigmund Freudin oppilaan, Wilhelm Reichin, kehittämälle suuntaukselle, johon pohjautuvat monet tämän päivän keho-mieli –filosofiat. Reich kiinnostui siitä miten luonteemme kehittyy ympäristömme vaikutuksesta ja toisaalta miten tämä kehitys näkyy kehossamme – ja päinvastoin. Reich pohti myös sitä miten säätelemme ja käytämme energiaa ja miten energiamme on yhteydessä lajitovereittemme ja koko kosmoksen energiaan.

Muokkaamassaan psykoterapeuttisessa teoriassa Reich yhdistää itäistä ajattelua kehon energiakeskuksista ja läntistä psykoanalyyttistä menetelmää. Hänen opetuksessaan on myös vahva sosiaalieettinen painotus. Monista aikalaisistaan poiketen Reich tahtoi tuoda apua ja ymmärrystä myös ”tavallisille” ihmisille, joilla ei ollut mahdollista sitoutua pitkiin ja kalliisiin psykoanalyyttisiin prosesseihin. Wilhelm Reich itse oli persoonana varsin ristiriitainenkin henkilö. Siitä huolimatta historia on osoittanut oikeaksi monta sellaista päätelmää, johon ei hänen aikanaan ollut vielä mahdollista löytää tieteellisiä todisteita.


KEHOLLIS-KOGNITIIVINEN KEHOPSYKOTERAPIA on ikäänkuin nykypäivän jatkoa Wilhelm Reichin työlle. Monin neurotieteellisin tutkimuksin on osoitettu psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin yhteys ja kehotietoisuuden merkitys tuon yhteyden ylläpitäjänä. ”Kognitiivisen terapian kolmanteen aaltoon” itsensä luokitteleva MBB (Mind Body –Bridging) on yksi esimerkki tällaisesta tieteellisesti verifioidusta kehotietoisuusmenetelmästä. Olen sertifikoitunut MBB –menetelmään Suomen Mielenterveysseuran koulutuksessa ja MBB tarjoaa hyvää, neurotieteeseen perustuvaa jäsennystä myös Wilhelm Reichin elämäntyölle.


USKONTOTIETEEN ULOTTUVUUS KEHOPSYKOTERAPIAAN näkyy hyvin MBBn kehittäjän Stanley H.Blockin kommentissa. Hän toteaa, että MBB tuo nykypäivään sitä samaa viisautta, joka löytyy kaikkien suurten uskontojen mystikoiden kokemuksissa. Ihmisen kaipaus kohti tietoisuutta, kehollisuutta ja jopa universaalia yhteyden kokemusta ei ole uusi asia. Kehopsykoterapiassa on kuitenkin mahdollista löytää näitä tavoiteltuja asioita uskontoneutraalilla tavalla. Kehopsykoterapia ei ota kantaa uskontojen puolesta tai niitä vastaan. Se tuo kuitenkin ymmärrystä niille prosesseille, jotka monien eri uskontojen edustajat kokevat omassa vakaumuksessaan eheyttävinä ja elämää edistävinä.